دوره انیمیشن

عضویت
با ویدئوهای این دوره به دنیای خلاقانه انیمیشن‌ها سر می‌زنیم. هر انیمیشن روایتی متفاوت را به تصویر می‌کشد و از زاویه‌ی جدید به آن می‌نگرد.