دوره سینمای صامت

عضویت
برای ما که هرگز دوران سینمای صامت را تجربه نکرده‌ایم، تصور سینمایی بدون صدا و دیالوگ بسیار دشوار است، اما نمی‌توان این دوره تاریخی و بسیار مهم در تاریخ سینما را نادیده گرفت. در این دوران پیوند همزمان صدا و تصویر برای تولید کنندگان فیلم‌ها ممکن نبود، لذا در 30 سال اول عمر سینما، فیلم‌ها همه صامت بودند. دوران فیلم‌های صامت به عصر «پرده نقره‌ای» مشهور است. در این دوره به تماشای بهترین نمونه‌های باقی مانده از تاریخ غبار گرفته «سینمای صامت» از ژرز ملی‌یس گرفته تا برادران لومیر خواهیم نشست.