دوره درک زبان شکسپیر

عضویت
بیش از چهارصد سال از تولد شكسپير می‌گذرد و شاهکارهای او همچنان مانند گذشته و حتی بیشتر در دنیای هنرهای نمایشی مورد اقتباس قرار می‌گیرند. اما زبان این نابغه ادبیات هنوز هم برای بسیاری از افراد دشوار و نامفهوم یا شاعرانه و ثقیل به نظر می‌رسد. تماشای این دوره به درک شما از زبان این شاعر بزرگ کمک خواهد کرد. شاید بعد از دیدن این ویدئوها آثار شکسپیر برایتان معنای دیگری پیدا کنند.