دوره مهربان‌ترین‌های زمین سباستیائو سالگادو

عضویت
دوره‌ای همراه با سباستیائو سالگادو از زندگی، تلاش ها و عکس های او، عکاسی از عکاس با نور و سایه به سبک عکس هایش. سباستیائو سالگادو مسافر خستگی ناپذیری که از برزیل تا آفریقا، از معدن قدیمی سراپلادا تا خشکسالی بزرگ تاهوا در نیجر به ثبت لحظه هایی پرداخت که او را از مشهورترین عکاسان صاحب سبک در عکاسی مستند اجتماعی کرد. سباستیائو سالگادو در بازسازی جنگل های آتلانتیک در برزیل نقش مهمی داشت و در عکاسی از رنج با حذف رنگ و بازی با نور پیشگام است او در این مستند می گوید چطور عکاس با نور و سایه دنیا را می نویسد.